forum Health, Fitness, MMA ›› Cách s? d?ng trà nhân sâm, pha ch? trà sâm nh? th? nào cho ?úng cách ›› new reply Post Reply
NhaLinh

NhaLinh
4 Posts
25/M/NA

offline   (1)
March 28 2018 12:13 AM   QuickQuote Quote  
Cách s? d?ng trà nhân sâm, pha ch? trà sâm nh? th? nào cho ?úng cách

M?t trong nh?ng cách ch? bi?n nhân sâm Hàn Qu?c ph? bi?n ???c nhi?u ng??i ?a thích nh?t hi?n nay ?ó là pha trà nhân sâm. Nh?ng ?? pha ???c m?t ?m trà th?m ngon pha trà sâm ?úng cách mà l?i ??y ?? d??ng ch?t thì không ph?i là m?t ?i?u d? dàng. B?n có th? tham kh?o cách pha trà sâm sau ?ây:

? Ch?n c? nhân sâm ??p, ?? 6 n?m tu?i, r?a th?t s?ch và ?? ráo n??c.

? C?t lát c? sâm ra thành nhi?u lát sâm t??i m?ng. N?u là nhân sâm c? khô, b?n nên h?p cách th?y ho?c cho vào lò vi sóng ?? c? sâm m?m ra r?i c?t m?ng.

? ?em lát nhân sâm b? vào bình ho?c ?m, cho kho?ng t? 4-10gram nhân sâm. Nên dùng bình th?y tinh ho?c s?, không nên dùng ?? inox.

? ?? n??c nóng ho?c n??c sôi vào bình, r?i ?? kho?ng 10 phút là có th? dùng.

? Có th? hãm l?i kho?ng 4 l?n nhé, không nên hãm quá nhi?u n??c ho?c quá nhi?u l?n vì sâm s? không còn tác d?ng, bã sâm sau khi hãm ?em nhai và nu?t.

? Có th? hãm cùng táo ?? ho?c linh chi ?? u?ng r?t th?m ngon và hi?u qu? nhé.

S? d?ng trà nhân sâm ??u ??n, lâu dài s? giúp ?i?u hòa huy?t áp, t?ng c??ng h? mi?n d?ch, h? tr? ch?a tr? ng??i b?nh ti?u ???ng, ung th?, c?i thi?n kh? n?ng sinh lý nam n?, ch?ng lão hóa, …


? L?u ý:

? Nên s? d?ng trà nhân sâm vào sáng, chi?u. Không nên s? d?ng vào bu?i t?i có th? gây khó ng?.

? Không s? d?ng khi huy?t áp lên cao.

? Ng??i b? b?nh ?au d? dày, xu?t huy?t d? dày, tiêu ch?y, tr? em d??i 14 tu?i không nên s? d?ng trà sâm.

]
forum Health, Fitness, MMA ›› Cách s? d?ng trà nhân sâm, pha ch? trà sâm nh? th?... ›› new reply Post Reply

Quick Reply - RE: Cách s? d?ng trà nhân sâm, pha ch? trà sâm nh? th? nào cho ?úng cách

Connect with Facebook to comment: Login w/FB

or Sign up free! - or login:Subject


wrap selection with italics
wrap selection with bold
insert less than symbol
insert greater than symbol


google image Insert Google Images
Share a BandYour ad here?