forum General Crabbery ›› Higuain tai ngo Ronaldo ›› new reply Post Reply
haigiacmo123

Meow Bóng ?á 365
2 Posts
37/M/NY

offline 
July 5 2018 6:49 PM   QuickQuote Quote  
Truy?n thông TBN ?ang ??ng t?i dày ??c thông tin Ronaldo chu?n b? t?i Juventus v?i m?c giá 100 tri?u euro. Trong tr??ng h?p t?i v?i Lão bà thành Turin, CR7 s? tái ng? ng??i ??ng ??i c? ? Real, Higuain.

Chia s? v? vi?n c?nh c?p ?ôi này tái ng?, Nicolás - anh trai và c?ng là ng??i ??i di?n c?a chân sút x? Tango cho bi?t: "Higuain th?t s? mu?n k?t h?p v?i Ronaldo m?t l?n n?a. Chúng tôi không rõ v? chuy?n gi?a Ronaldo v?i Juventus. C?u ?y ?ã ch?i v?i Higuain 4 n?m ? Real nh?ng không h? trao ??i gì v? th??ng v? m?i này. Nh?ng Higuain thì luôn r?t thích thi ??u cùng Ronaldo".

"Khi còn k?t h?p v?i nhau, Higuain ?á ti?n ??o, trong khi Ronaldo ?á ti?n v? công và ?ó là m?t s? k?t h?p tuy?t v?i. S? th?t tuy?t n?u ?i?u ?y ???c tái hi?n ? Turin".

??ng ??i c? háo h?c ch? Ronaldo ?? t?o nên c?p song sát ? Juventus - ?nh 1.

B? c? th? gi?i, Neymar l?i ngã l?n ra ?n v? trong bu?i t?p c?a Brazil
Khi ???c h?i v? nh?ng tin ??n Higuain có th? r?i Juventus, Nicolás cho bi?t: "Higuain có h?p ??ng v?i Juventus. Th?i ?i?m này, chúng tôi c?ng không ti?p xúc v?i b?t c? bên nào. Higuain v?n ?ang có nh?ng m?i quan h? r?t t?t t?i Turin".

"Nh?ng chuy?n nh? v?y v?n th??ng x?y ra trong phòng thay ?? mà" - anh trai Higuain nói thêm v? mâu thu?n c?a em mình v?i HLV Juventus, Massimiliano Allegri.

V? quan h? t?t ??p gi?a Higuain v?i tân HLV Chelsea, Sarri, Nicolás ti?p: "M?i quan h? gi?a Higuain v?i Sarri r?t thân thi?t, nh? cha con v?y nh?ng ông ?y v?n ch?a chính th?c v? Chelsea. Và nh? ?ã nói, h?p ??ng 3 n?m gi?a Juventus v?i Higuain v?n còn hi?u l?c".


https://plus.google.com/u/4/100202962500231937734
https://twitter.com/bongda3651
https://www.linkedin.com/in/bong-da-3a1489167/
https://www.reddit.com/user/bongda365
https://www.pinterest.com/bongda365top/
https://www.scoop.it/u/bongda365
https://bongda365top.tumblr.com/
https://www.behance.net/bongda365tfa39
http://vietlike.vn/bongda365/
https://ok.ru/bng.365
https://www.facebook.com/bongda365v1
https://www.flickr.com/people/bongda365/
https://500px.com/bongda365
https://www.liketly.com/bongda365/
https://vk.com/bongda365
forum General Crabbery ›› Higuain tai ngo Ronaldo ›› new reply Post Reply

Quick Reply - RE: Higuain tai ngo Ronaldo

Connect with Facebook to comment: Login w/FB

or Sign up free! - or login:Subject


wrap selection with italics
wrap selection with bold
insert less than symbol
insert greater than symbol


google image Insert Google Images
Share a BandYour ad here?