forum Introduce Yourself! ›› Hanoi Buffaloes – ?au ??u có bài toán ngo?i binh trong mùa gi?i VBA 2018 Thi?u h?t v? ›› new reply Post Reply
haigiacmo06

haigiacmo06
5 Posts
36/F/NV

offline 
July 27 2018 12:10 AM   QuickQuote Quote  
tin nba
duong toc
tin bong ro

Ng??i m?n m? ko hài lòng có ch?t l??ng ngo?i binh? Hanoi Buffaloes s? làm cho cho cho cho cho cho cho cho cho gì ?? kh?c ph?c v?n ?? này? VBA 2018 g?n chính th?c kh?i tranh, ngày hôm nay là h?n r?t cu?c ?? nh?ng ??i bóng t?i VBA ch?t danh sách n?i binh cho mùa gi?i m?i. bên c?nh ??y sau th??ng v? Trade ?ình ?ám ??i Hoàng Ca ?? l?y v? cho mình l??t Pick c?a Cantho Catfish, Hanoi Buffaloes ?ã gây b?t th?n khi pick 2 khuân m?t tr? Hu?nh Khang và Hu?nh Thanh Tâm trong ngày Draft. Th??ng v? chuy?n nh??ng bom t?n c?a mùa gi?i VBA 2018 s? h?u nh?ng gì ?ã di?n ??t ? mùa gi?i tr??c thì v? trí PG không ng??i nào khác chính là chàng Vi?t ki?u ?i?n trai Vincent Nguy?n.
Anh ghi trung bình 14,27 ?i?m/tr?n, th?c hi?n thành công 4,27 pha ném r? ghi ?i?m/tr?n, ném ph?t thành công lên ??n 88% – ??t hi?u su?t ném ph?t cao nh?t gi?i và ??ng ??u c? v? ki?n t?o v?i 5,67 ki?n t?o/tr?n, th?t khó mang ng??i nào v?i th? khó kh?n s? h?u anh ? v? trí này trong ??i hình chính. Ti?p t?i là 2 v? trí SG, SF, hi?n trong ??i hình c?a Hanoi Buffaloes s? h?u r?ng rãi c?u th? mang ?? ?ánh th?p hai v? trí này nh? Ti?n D??ng, ?inh ti?n công, Nguy?n Thành ??t, Stefan Nguy?n tu?n tú. ?ây ??u là các c?u th? s? h?u kh? n?ng ?ánh linh ho?t và phòng th? h?ng hái r?t thích h?p có chi?n thu?t Small Ball c?a HLV Todd Purves. Trên th? ph?n chuy?n nh??ng ?ang có nh?ng tin ??n v? vi?c c?u th? Lê Ng?c Tú – n?i binh hoàn h?o nh?t VBA 2016 s? ???c trade v? Hanoi Buffaloes sau lúc c?u th? này ko có ý ??nh thi ??u cho CLB Saigon Heat.
Gi? d? nh? tin ??n này v?ng m?nh thành s? th?c thì Hanoi Buffaloes s? mang thêm m?t con bài vô c?ng l?i h?i. V?y còn v? trí d??i b?ng r? thì sao? ?ây có nh? là câu h?i ???c ng??i ng??ng m? ??t ra r?ng rãi nh?t cho HNB. Trong ngày Draft, Hochiminh Citywings ?ã khi?n cho cho cho cho cho cho cho cho m?i ng??i ng? ngàng lúc pick Ph?m Thanh Tùng – c?u th? ?ánh trong dày d?n kinh nghi?m c?a Hanoi Buffaloes 2 mùa gi?i tr??c. v?i vi?c m?t ?i c? Ph?m Thanh Tùng và ??ng Thái H?ng thì trong tay Hanoi Buffaloes ch? còn c?u th? tr? Hu?nh Khang cho v? trí d??i b?ng r?.
V?y Hanoi Buffaloes v?i m?o hi?m ??t ni?m tin vào Hu?nh Khang hay s? v?i thêm 1 th??ng v? trade ?? mang v? 1 nguyên t? ?ình ?ám khác? r?t cu?c là v? trí ngo?i binh, v? trí luôn làm cho cho cho cho cho cho cho cho cho ng??i ng??ng m? Hanoi Buffaloes không b?ng lòng trong hai mùa gi?i cách th?c th?c th?c th?c ?ây không lâu. Trong khi Cantho Catfish và Thanglong Warriors có DeAngelo Hamilton và Jaywuan Hill, Hochiminh City Wings c?ng tìm cho mình cái tên kh?ng Quinton Doggett thì Hanoi Buffaloes v?n án binh b?t ??ng. S? thay ??i ngo?i binh vào gi?a mùa gi?i VBA 2017 không giúp Hanoi Buffaloes ti?n sâu ? vòng Playoffs ?ây có nh? là bài toán ?au ??u nh?t ??i s? h?u các nhà c?m quân c?a Hanoi Buffaloes khi v? trí ?ánh trong ?ang tr?ng tr?i.
Li?u Hanoi Buffaloes v?i s?m cho mình ???c 1 ngo?i binh có ph?n to t? ch?t cho v? trí này: chi?u cao r?, mang kh? n?ng tì ?è nh?ng v?n linh ho?t ? khu v?c d??i r?? fake d? gi?i ???c bài toán này, có trong tay m?t ngo?i binh xu?t s?c cùng mang ??i hình s?n có, ch?c ch?n Hanoi Buffaloes s? l?n m?nh thành m?t trong các ??i th? ?áng g?m cho ch?c quán quân VBA mùa gi?i n?m nay. Hanoi Buffaloes s? gi?i quy?t bài toán này nh? th? nào? Chúng ta hãy c?ng ch? ?ón xem nhé!

tin tuc nba
bongro
tin vba
forum Introduce Yourself! ›› Hanoi Buffaloes – ?au ??u có bài toán ngo?i binh t... ›› new reply Post Reply

Quick Reply - RE: Hanoi Buffaloes – ?au ??u có bài toán ngo?i binh trong mùa gi?i VBA 2018 Thi?u h?t v?

Connect with Facebook to comment: Login w/FB

or Sign up free! - or login:Subject


wrap selection with italics
wrap selection with bold
insert less than symbol
insert greater than symbol


google image Insert Google Images
Share a BandYour ad here?